REGULAMIN SKLEPU BEAUTYSOFA24.PL

 • §1 Postanowienia ogólne
 • §2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 • §3 Procedura składania zamówień
 • §4 Czas realizacji zamówień
 • §5 Dostawa
 • §6 Płatności
 • §7 Odstąpienie od umowy
 • §8 Reklamacje
 • §9 Gwarancja
 • §10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • §11 Polityka prywatności
 • §12 Postanowienia końcowe


§1 Postanowienia ogólne

 1. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zawierania umów sprzedaży Towarów i Usług za jego pośrednictwem.
 3. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.
 4. Sklep internetowy jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.beautysofa24.pl, kierowan są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 5. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.
 6. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 7. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie.
  – Sklep internetowy / Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu dostępny pod adresem www.beautysofa24.pl, za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy.
  – Sprzedawca – SOFA STYLE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: REGON 383280310, NIP 619 204 95 24, kapitał zakładowy 20 000,00 PLN, adres e-mail: biuro@beautysofa24.pl, numer telefonu: 570 250 400.
  – Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy kodeksu cywilnego przyznają zdolność prawną, dokonujące Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
  – Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
  – Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego.
  – Towary i Usługi – wszystkie produkty i usługi prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. W celu realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kontakt między Sprzedawcą a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.beautysofa24.pl
 9. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin, na adres mailowy: biuro@beautysofa24.pl, telefonicznie pod nr: 570 250 400 lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.beautysofa24.pl
 10. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
 11. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie jego dostępności na stronie internetowej, pobrać go i sporządzić jego wydruk..


§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę.
 2. Celem prowadzenia Sklepu Internetowego jest umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się z dostępnością i cenami Towarów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę, oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży.
 3. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje tylko na terenie Polski.
 4. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone są przy opisie produktów na stronie Sklepu Internetowego. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi krajowy podatek (VAT) według stawki zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 5. Informacje o oferowanych Towarach i Usługach podane na stronie Sklepu Internetowego, takie jak ich zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, mają na celu umożliwienie Klientowi wyobrażenie sobie wyglądu, właściwości Towaru i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru, wynika to min. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii.
 7. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu Internetowego, są podane w centymetrach, z tolerancją ok +/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 8. Sprzedawca może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów i Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 10. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu Internetowego lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.


§3 Procedura składania zamówień

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów i Usług, zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca i Kupujący.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: www.beautysofa24.pl.
 3. Zamówienia można składać w dowolnym okresie dostępności strony internetowej (7dni/24h), jednak ze względu na ograniczenia techniczne Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego minimalna wartość – 500,00zł brutto i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego z poprawnym podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 5. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 3 dni od jego złożenia.
 6. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni.
 8. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do wpłaty zaliczki w wysokości:
  – wartość zamówienia do 1 000 zł – zaliczka 300 zł
  – wartość zamówienia do 2 000 zł – zaliczka 600 zł
  – wartość zamówienia do 3 000 zł – zaliczka 900 zł
  – wartość zamówienia powyżej 3 000 zł – zaliczka 1 200 zł
  Pozostała kwota płatna jest gotówką kierowcy przy odbiorze towaru.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z nadaniem mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do zapłaty i odbioru towaru.
 10. Umowa sprzedaży wygasa:
  a) w przypadku płatności poprzez serwisy oferujące usługi płatnicze on-line tj. PayPal, PayU – przy braku dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia
  b) w przypadku przelewu na konto – przy braku dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia
  c) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – przy braku dokonania wpłaty zaliczki w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia; gdy Klient własnej winy nie odebrał Towaru zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 3 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem Towaru – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą i uzgodni warunki ponownej dostawy, w tym dokona góry zapłaty za ponowną dostawę.
 11. W przypadku nieodebrania Towaru z winy Kupującego, Sprzedawca ma możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub zamówienia.


§4 Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych i jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności gotówką przy odbiorze, od momentu zaksięgowania zaliczki na koncie Sprzedawcy.
 2. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§5 Dostawa

 1. Dostawa towaru możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa jest darmowa na terenie całej Polski.
 3. Minimalna wartość zamówienia umożliwiająca dostawę to 500,00zł brutto.
 4. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru.
 5. Dostawa towaru realizowana jest pod, wskazany w formularzu zamówienia, adres dostawy.
 6. Dostawa nie obejmuje wniesienia towaru. Po stronie Kupującego ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości osób celem wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
 7. Dostawy odbywają się w dni robocze, w nieregularnych godzinach. Nie realizujemy życzeń klientów w zakresie dni i godzin dostaw.
 8. Kupujący będą poinformowani w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie o terminie dostawy na 1-2 dni przed planowaną dostawą.
 9. Dostawy Towaru realizowane są nie wcześniej niż zapłata całkowitej wartości zamówienia. Do tego czasu towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
 10. W przypadku nieodebrania Towaru z winy Kupującego, kolejna dostawa zostanie zrealizowana według ustaleń Sprzedawcy oraz zostanie obciążona kosztami o których poinformuje Sprzedawca.
 11. Podczas odbioru Towaru należy zwrócić szczególną uwagę na stan otrzymanej przesyłki i opakowania. W przypadku widocznych uszkodzeń lub stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu może spowodować odrzucenie reklamacji.


§6 Płatności

 1. Dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym, Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności spośród:
  a) płatności poprzez serwisy oferujące usługi płatnicze on-line – tj. PayPal, PayU.
  b) przelew na konto – przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy lub wpłata na konto Sprzedawcy poprzez wypełnienie blankietu i udanie się z nim do dowolnego punktu przyjmującego płatności.
  c) płatność gotówką przy odbiorze – wymagana wpłata zaliczki w wysokości:
  – wartość zamówienia do 1 000 zł – zaliczka 300 zł
  – wartość zamówienia do 2 000 zł – zaliczka 600 zł
  – wartość zamówienia do 3 000 zł – zaliczka 900 zł
  – wartość zamówienia powyżej 3 000 zł – zaliczka 1 200 zł
  Pozostała kwota płatna jest gotówką kierowcy przy odbiorze towaru.
 2. Dane Sprzedawcy do przelewu: SOFA STYLE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin; nr konta w Santander Consumer Bank S.A. : 13 1090 1144 0000 0001 4250 4330.


§7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.
 3. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnego przesłanego:
  a) mailowo na adres: biuro@beautysofa24.pl
  b) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin
 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.
 5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dołączony jest do zamówienia.
 6. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 8. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Zwracany towar powinien być kompletny, bez widocznych śladów jego użytkowania. Towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT BEAUTY SOFA".
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu Towaru Sprzedawca nie oferuje usługi transportowej.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  b)podlegają towary produkowane pod konkretne, indywidualne zamówienie Klienta (meble o określonym przez Kupującego modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze obicia).


§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru ujawnione w ciągu 2 lat od dnia zakupu na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 2. Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.
 3. Reklamacje z tytułu wad gwarancyjnych przyjmuje Sprzedawca, a czas realizacji reklamacji jest liczony od daty przekazania jej producentowi.
 4. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Kupującego.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.
 6. Podczas odbioru Towaru należy zwrócić szczególną uwagę na stan otrzymanej przesyłki i opakowania. W przypadku widocznych uszkodzeń lub stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu może spowodować odrzucenie reklamacji.
 7. Kupujący może złożyć reklamację wypełniając formularz reklamacyjny dołączony do zamówienia i przesyłając go
  a) mailowo na adres: reklamacje@beautysofa24.pl
  b) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin
 8. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail), wskazanie reklamowanego Towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 9. Do formularza reklamacyjnego należy dołączyć kopię otrzymanego Paragonu lub Faktury VAT.
 10. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 21 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Producenta albo też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w wyżej wymienionym terminie osobiście przez serwis firmowy, telefonicznie lub pisemnie.
 11. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a Towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, Towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł ustalić odbiór towaru od Kupującego.
 12. Reklamacje uznane za zasadne będą realizowane w terminie 30 dni roboczych od daty zabrania Towaru, po uprzednim mailowym powiadomieniu Kupującego. W wyjątkowych sytuacjach producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu.
 13. Termin rozpatrzenia i realizacji reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę e-mailem lub w inny sposób na piśmie. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać czynności reklamacyjnych z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W tej sytuacji Gwarant realizuje reklamację w nowym 30-dniowym terminie.
 14. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonania naprawy (termin wizyty serwisu producenta został dwukrotnie niedotrzymany z winy Kupującego) uważa się, że zrezygnował z uprawnień gwarancji.
 15. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji lub uniemożliwieniu wykonania obowiązków gwarancyjnych Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Gwaranta w związku z przystąpieniem do wykonania obowiązków gwarancyjnych.
 16. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny producenta usuwalna, świadczenie będzie realizowane przez naprawę u Kupującego na miejscu, w pozostałych sytuacjach naprawa wyrobu odbędzie się w Fabryce producenta. O sposobie realizacji reklamacji decyduje Sprzedawca.
 17. Kupujący ma obowiązek wydania mebli lub ich części, celem przewiezienia ich do siedziby producenta oraz naprawy w warunkach fabrycznych.
 18. Sklep nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu zamiennego na czas dokonywania naprawy w warunkach fabrycznych. Odmowa wydania wyrobu (lub jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych bądź uniemożliwienia naprawy, uznawane jest za rezygnację z uprawnień gwarancyjnych.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami w tym pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając ją rozsądnie powinien wiedzieć a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.
 20. Reklamacja nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za Towar.


§9 Gwarancja

 1. Gwarancja obejmuje wyroby sprzedane na terytorium Polski i znajdujące się na jej terytorium w czasie realizowania procesu reklamacji.
 2. Gwarant zapewnia należytą jakość mebli przy zachowaniu zasad ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 24 miesięcy od daty ich sprzedaży. Okres objęty gwarancją rozpoczyna się od momentu wydania mebli Kupującemu. Data wydania mebli musi być potwierdzona.
 3. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Kupującego dowodu sprzedaży wystawionego przez Sprzedawcę (faktura, paragon) oraz karty gwarancyjnej umożliwiających ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i okresu gwarancji.
 4. Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przez Kupującego, co Sprzedawca potwierdza w dowodzie sprzedaży mebla.
 5. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że zostały usunięte zabezpieczenia transportowe.
 6. Producent odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem wówczas, gdy mebel był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.
 7. Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu Towaru.
 8. Meble należy chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane np. siadaniem na płytę podgłówka , stawaniem/siadaniem na podłokietnikach, krawędziach oparć, na pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących wysuwki, rozpychaniem skrzyni na pościel, powodując ich zapadanie.
 9. Gwarancją producenta nie są objęte:
  – Wady, uszkodzenia, braki elementów i akcesoriów widoczne w chwili zakupu mebli, które powinny być przed sprzedażą ujawnione i usunięte przy wydaniu mebli Kupującemu.
  – Uszkodzenia spowodowane niedbałym zachowaniem, np. nacięcia przez nieostre przedmioty.
  – W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela producenta zabrudzenia tkaniny lub eko skóry oraz wad wynikające ze zużycia, działania wilgoci, środków chemicznych, silnego ogrzewania, uszkodzeń mechanicznych, prania pokrowców mebli tapicerskich.
  – Przebarwień powstałych przez kontakt z farbującymi tekstyliami, np. jeansy.
  – Możliwość siadania pianki do 5% i jest to zgodne z polską normą (PN-78/c-05012/12).
  – Różnice w stopniu twardości pojedynczych elementów wyrobu tapicerskiego wynikających z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.
  – Uszkodzenia powstałe w wyniku niefortunnego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz ich montażu ustawień dokonanego przez kupującego lub inne osoby działające na jego zlecenie, jak również wynikłe po sprzedaży (wydaniu) wskutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności, za które nie odpowiada producent (gwarant) ani sprzedawca.
  – Szkody spowodowane przez zwierzęta.
  – Zalania mebli wodą lub innymi cieczami.
  – Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonywanej przez lub na zlecenie kupującego, bez pisemnej zgody gwaranta.
  – Występujące różnice w odcieniach tkaniny w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego, w łączeniu mebli w zestaw z różnych dostaw-zamówień i mogące w tym wypadku występować różnice w odcieniach tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabytych w różnych okresach.
  – Nieznaczne zmiany właściwości, wyglądu zewnętrznego, zachodzące w sposób naturalny z upływem czasu w warunkach normalnego użytkowania (np. przesunięcie pikówek, rozciąganie materiału, zmarszczenia, rozjaśnienia, wypłowienia, zdeformowania gąbki).- Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
  – Migracja barwników z tkanin o intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
  – Wady i uszkodzenia w odniesieniu do których Gwarant lub producent obniżył cenę mebla.
  – Drobne ślady i nierówności w miejscach klejenia drewnianych elementów mebli będące efektem naturalnych zmian „pracą” drewna podczas użytku mebli).
  – Nieznaczne różnice wymiarów zewnętrznych od podanych w ofercie (dokładność +/- 5cm).
  – Meble tapicerowane mają charakter wypoczynkowy, zaprojektowane i wykonane są z przeznaczeniem okazjonalnego spania, nie zastępują sypialni.
  – Dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów wynikające z naturalnego pochodzenia materiału.


§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrowaniem Sklepu Internetowego zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczone są usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary. Korzystanie z tych usług jest bezpłatne.
 3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego przez Kupującego i akceptacją Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.  W tym celu Kupujący powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. Rozwiązanie przez Kupującego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność bieżących umów zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, ekran obsługujący rozdzielczość 800×600, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, z włączoną obsługą JavaScript oraz plików typu cookies, a także posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Kupujących, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Kupujących czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu czy też utrudniać dostęp do Sklepu Internetowego – Sprzedawcy lub innym Kupującym.
 8. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu Internetowego lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 9. Sprzedawca informuje, że Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu, utrzymywaniem rozpoczętych sesji, oraz tworzenia statystyk oglądalności zamieszczonych materiałów.
 10. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie ze sobą zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Kupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń Kupujący powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, jak np. oprogramowanie antywirusowe.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu należącego do Użytkownika, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@beautysofa24.pl.


§11 Polityka prywatności

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych w tym stosowanym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: SOFA STYLE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego, jednocześnie jest niezbędne do procesu złożenia i realizacji Zamówienia.
 3. Brak wyrażenia zgody Kupującego na podanie danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
 5. Dane osobowe podane przez Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonym zamówieniem tj. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia, obsługi zgłoszeń, kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usługi jak również w celach archiwizacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy – w zakresie niezbędnych danych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów Kupującego zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego.
 8. W celu złożenia zamówienia Kupujący proszony jest o podanie następujących danych osobowych:
  a) imienia i nazwiska
  b) adresu korespondencyjnego
  c) adresu dostawy
  d) numeru telefonu
  e) adresu e-mail
  f) w przypadku żądania przez Kupującego wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.
 9. Sklep wykorzystuje technologię plików „Cookies”, wyłącznie w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego poprzez gromadzenie informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, utrzymywaniem rozpoczętych sesji oraz do tworzenia statystyk oglądalności zamieszczonych materiałów. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.
 10. W celu obsługi dokonanych zamówień oraz obsługi komunikacji internetowej, dane osobowe Kupującego będą przekazywane operatorom technicznym, operatorom poczty elektronicznej, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usług prawnych, analitycznych i marketingowych, dostawcom, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 11. Sprzedający oświadcza, że nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych stronom trzecim.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  a) nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
  b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu
  c) niezbędny dla celów archiwizacyjnych
 13. Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.
 14. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@beautysofa24.pl.
 15. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§12 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
 4. Kupujący ma prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).