Regulamin

obowiązuje od 01.01.2023

§ 1.

Dane Sprzedającego

1.      Właścicielem Sklepu Internetowego jest SOFA STYLE sp. z o.o.

2.      Dane kontaktowe:

ul. Kościuszki 6

63-640 Bralin

NIP 619-204-95-24

biuro@beautysofa24.pl

 

§ 2.

Definicje

1.      Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego, o którym mowa w §. 1 ust. 1 Regulaminu;

2.      Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.      Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292).

4.      Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Sklep – Sklep dostępny pod adresem internetowym: https://beautysofa24.pl na potrzeby niniejszego Regulaminu przez pojęcie Sklepu rozumieć należy także podmiot o którym mowa w §1 – rozumienie tożsame ze Sprzedającym.

6.      Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.      Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8.      Konto – miejsce dostępne w ramach Sklepu po wprowadzeniu danych logowanie,

9.      RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3.

Usługi i ogólne warunki świadczenia usług elektronicznych

1.      Sprzedający za pomocą Sklepu świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:

 1. udostępnienie treści o ofercie i towarach na stronie Sklepu,
 2. umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
 3. umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta i utrzymanie Konta,

2.      Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.

3.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedającemu.

4.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie.

5.      Zamówienia w Sklepie można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, tj. bez tworzenia Konta

6.      Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. W przypadku sprzedaży za granicę warunki takiej sprzedaży wymagają indywidualnych ustaleń.

7.      Minimalne wymaganie do korzystania ze Sklepu:

 1. Przeglądarka internetowa,
 2. Włączona obsługa Java Script,
 3. Aktywny adres poczty elektronicznej.

8.      Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże w określonych przypadkach w celu prawidłowej realizacji zamówienia może być konieczna o czym Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia.

9.      Po rejestracji dla Klienta tworzone jest Konto

10. Klient, w celu rejestracji, zobowiązany jest podać odpowiednie dane, oznaczone jako obowiązkowe a także aktywny adresu e-mail oraz hasło, które Klient ustala samodzielnie i indywidualnie.

11. W ramach Konta możliwe jest podanie danych do wysyłki.

12. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także, jeśli Klient wykorzystuje Konto, bądź sam Sklep w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, powziął wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o tym umożliwiając mu złożenie wyjaśnień bądź sprzeciwu, w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione (tj. nieistniejące, wymyślone, itp.) wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

14. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem. Nie wyklucza to uprawnień bądź obowiązków Sklepu w zakresie przechowywania danych osobowych.

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesłane zostanie na adres e-mail wskazany w Koncie, jak może zostać wysłane również w formie pisemnej na adres wskazany w Koncie.

16. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej, bądź usunięcie konta wynika z podania danych uniemożliwiających wykonanie zawartych umów.

17. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

 

§ 4.

Ochrona danych osobowych Klienta

1.      Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Klienta.

2.      Administratorem danych w Sklepie jest podmiot wskazany w §1. Dane w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych wskazane zostały w §1.

3.      Podane przez Klienta dane osobowe w Sklepie będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze w stopniu nie większym i przez czas nie dłuższy niż wymagany bądź na które Klient wyraził zgodę. W szczególności dane wykorzystywane i przetwarzane będą w zakresie w jakim są niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy, a w przypadku założenia Konta przez czas istnienia Konta, finansowo – księgowych, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, prowadzenia procesów reklamacyjnych, marketingu bezpośredniego. Dane osobowe Klienta Sklep przechowuje nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu a w szczególności przechowujemy przez okres posiadania Konta a także do celów marketingowych.

4.      Dane, o których mowa wyżej w zakresie, o którym mowa mogą być przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celach, o których mowa, a w szczególności w celu prawidłowego wykonania umów.

5.      Podanie przez Klienta danych osobowych jest w dobrowolne, jednak jest konieczne do założenia Konta a także może być konieczne w celu realizacji umowy Kupna-Sprzedaży przez Sklep. Niepodanie koniecznych danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

6.      Po usunięciu Konta dane zostają usunięte za wyjątkiem danych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu oraz okoliczności wynikających z przepisów prawa. W szczególności Sklep przechowywał będzie przez okres 10 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu, jednak nie będzie udostępniał, następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach.

7.      Dane osobowe użytkowników niezalogowanych Sklep przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji stron internetowych Sklepu, uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie. Brak zgody na wykorzystywanie pików cookie może skutkować niemożnością korzystania ze sklepu.

8.      Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9.      Klient może zgłaszać do Sklepu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawn. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W celu cofnięcia zgody bądź złożenia skargi Klient dotyczącej danych osobowych zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem na dane wskazane w §1.

 

§ 5.

Ceny towarów

1.      Ceny na stronie Sklepu wyrażone są co najmniej w kwotach brutto i zawierają wszystkie koszty a także o ile nie wskazano wprost inaczej także koszty wysyłki. Ceny te nie zawierają, o ile wprost nie wskazano inaczej podatków akcyzowych, opłat i podatków celnych.

2.      Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia dla zamówień przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.

3.      Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie oraz ogłaszania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiany cen nie odnoszą skutków do umów już zawartych, przy czym Sklep uprawniony jest zawsze, jednak nie jest zobowiązany, do obniżenia ceny z uwagi na aktualnie obowiązujące promocje.

4.      W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny towaru Sprzedający na stronie towaru wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą jego cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

 

§ 6.

Metody składania zamówień

1.      Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest bez ograniczeń czasowych.

2.      Klient składa zamówienie poprzez wybór produktu i kliknięcie “Dodaj do Koszyka”. Kolejno Klient wskazuje dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak dane osobowe Kupującego oraz sposób dostawy a także formę płatności.

3.      Sposoby i formy płatności wskazane są każdorazowo przy produkcie. Dla płatności dokonywanych za pośrednictwem podmiotów trzecich regulaminy świadczenia takich płatności dostępne są po wyborze sposobu płatności.

4.      Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia (oferty) przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku: “Zamawiam i płacę”.

6.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma kolejne wiadomości e-mail potwierdzające etap realizacji zamówienia.

 1. Pierwszy e-mail zawiera informację o:

  a) potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wraz z ewentualnymi danymi do wpłaty zadatku – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia lub:
  b) odmowie przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

 2. Kolejny mail zawiera informację o przyjęciu płatności, względnie o braku płatności i przyjęciu zamówienia do realizacji bądź anulowaniu zamówienia z uwagi na brak płatności.

 

§ 7.

Realizacja zamówienia. Warunki dostawy

1.      Dla poszczególnych produktów oferowanych przez Sklep możliwe są różne formy dostawy. Sposób dostawy oraz jej koszt, i ewentualna możliwość wyboru formy dostawy, każdorazowo wskazane są przy produkcie, bądź na etapie składania zamówień.

2.      Produkty oferowane przez Sklep o ile wprost nie wskazano inaczej wykonywane są po złożenie zamówienia. W związku z tym czas realizacji zamówień, w zależności od produktu, wynosi od 30 dni do 6 tygodni. Szczegółowy termin dostaw określony jest każdorazowo przy produkcie. O planowanej dacie dostawy zamówienia Sklep poinformuje na 3 dni przed dostawą.

3.      Sklep może oferować wysyłkę bez dodatkowych opłat, w szczególności po przekroczeniu określonej wartości zamówienia bądź dla konkretnych produktów. Stosowna informacja zawsze znajdowała będzie się na pierwsze stronie Sklepu (strona „domowa”) bądź przy produkcie.

4.      W przypadku zamówień składających się z kilku towarów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego towaru objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.

5.      Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedającego.

6.      W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedający posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedającego lub ponownej dostawy do Klienta).

 

§ 8.

Warunki płatności

1.      Podstawowymi formami płatności oferowanymi przez Sklep jest przedpłata na rachunek bankowy Sklepu, płatność gotówką z obowiązkiem wpłaty zadatku, płatności internetowe. Informacje o sposoby płatności dostępnych w Sklepie dostępne są przy produktach oraz w odpowiedniej zakładce Sklepu. Możliwe jest, że nie dla wszystkich produktów dostępne będą te same bądź wszystkie sposoby płatności oferowane przez Sklep. W związku z tym ostateczny lista możliwych sposobów płatności dostępna jest na etapie składania zamówienia.

2.      Zapłata całości ceny bądź zadatku dokonać należy w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęciu zamówienia. W razie niedokonania płatności we wskazanym terminie zamówienie zostanie anulowane.

3.      Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy przelewie tradycyjnym.

4.      Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako przedsiębiorca wówczas transakcja taka może podlegać konieczności szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony przez system lub pracownika Sklepu o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.

5.      W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

6.      W ramach każdej zrealizowanej transakcji Sklep przesyła Klientowi dowód zakupu w postaci faktury elektronicznej bądź paragonu. Klient, który chciałby otrzymać dowód zakupu w postaci faktury papierowej zobowiązany jest poinformować o tym Sklep w trakcie składania zamówienia.

 

§ 9.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2.      Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.      Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość na dane wskazane w §1.

4.      Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5.      Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6.      Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.      W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Z uwagi na powyższe Sprzedający informuje, iż m.in. w przypadku zwrotu towaru noszącego ślady korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy jest uprawniony do potrącenia ze zwracanej Konsumentowi kwoty różnicy pomiędzy wartością towaru sprzedanego a towaru zwróconego.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 10.

Rękojmia za wady towaru

1.      Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.

2.      Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

3.      W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

4.      Do zgłoszenia reklamacji załączyć należy dane bądź dokument umożliwiające identyfikację zamówienia, opis wraz ze zdjęcia zgłaszanej wady. Reklamacje składać należy na dane wskazane w §1.

5.      Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. W razie braku odpowiedzi od Sklepu we wskazanym terminie uważa się, że reklamacja została uznana.

6.      W razie uznania zasadności reklamacji wraz z informację o rozpatrzeniu reklamacji sklep poinformuje o sposobie i planowanym terminie wykonania reklamacji. W wypadku takim konieczne będzie podanie przez Klienta danych kontaktowych takich jak imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu.

 

§ 11.

Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową

1.      Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

2.      Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność towaru z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, w jakim niezgodność towaru z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji/montażu towaru lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

5.      Dostarczenie towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedającego.

6.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

7.      Zgłoszenie o niezgodności towaru z umową należy przesłać Sprzedającemu drogą elektroniczną lub pisemnie na adres wskazany w §1.

8.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
 5. Z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

11. Sprzedający zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

14. Sprzedający pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany towaru na nowy.

 

§ 12.

Gwarancja

1.      Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Informacja w przedmiocie udzielonej gwarancji znajduje się w opisie produktu. Dodatkowo do produktu dołączony zostanie dokument gwarancyjny.

2.      W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takim wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sklep może pośredniczyć w zakresie obsługi gwarancji, jednak nie jest zobowiązany w takim wypadku do ponoszenia kosztów transportu.

 

§ 13.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1.      Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.      Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile towar nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

5.      Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

6.      Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedającego towaru Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

7.      Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedającego, przy czym Sprzedający ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

 

 

§ 14.

1.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.      Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Z wyłączeniem sporów, których stroną jest Konsument, dla których zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

3.      Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (www.uokik.gov.pl).

4.      Niektóre treści dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia i teksty, są własnością Sprzedającego bądź podmiotów trzecich do których wykorzystywania Sklep posiada stosowne umocowanie. Wszelkie kopiowanie tych treści i wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego może spowodować konsekwencje prawne, w szczególności może skutkować dochodzenia praw i odszkodowań na drodze sądowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy treści powszechnie dostępnych, np. zdjęć lub opisów produktów dostępnych na stronach producentów, chyba, że wyraźnie ograniczono prawo do korzystania z nich.

5.      Wszystkie nazwy jak również wzory produktów oferowanych przez Sklep mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie odpowiednich przepisów o ochronie praw autorskich a w szczególności Ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 286).

6.      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.